Plnenie bežných príjmov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl. ekon. klas. Názov Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť k 31.12.2005 Rozdiel
  111003 2005 - Daň z príjmov fyzickej osoby 46 760 000 52 307 000 52 994 515 687 515
  121002 2005 - Daň z nehnuteľnosti 3 660 000 4 500 000 5 011 506 511 506
  133001 2005 - Daň za psa 120 000 127 000 127 150 150
  133003 2005 - Za nevýherné hracie prístroje 0 6 000 6 000 0
  133004 2005 - Za predajné automaty 0 20 000 20 000 0
  133006 2005 - Za ubytovanie 0 50 000 49 160 -840
  133012 2005 Za užívanie verejného priestranstva daň za užívanie VP 400 000 950 000 609 435 -340 565
  133012 2005 Za užívanie verejného priestranstva daň za parkovanie 0 50 000 25 650 -24 350
  133013 2005 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatok za komunálny odpad 4 500 000 3 200 000 3 542 010 342 010
  100 Daňové príjmy 55 440 000 61 210 000 62 385 426 1 175 426
  211003 2005 Dividendy 260 000 357 000 357 400 400
  212002 2005 - Z prenajatých pozemkov 100 000 162 000 167 035 5 035
  212003 2005 - Nájom z bytov 9 600 000 3 600 000 3 706 421 106 421
  212003 2005 - Nájom z NP 0 2 700 000 2 718 947 18 947
  212003 2005 - Nájom z bytov - predchádzajúce roky 0 0 1 840 1 840
  212003 2005 - Nájom z NP - predchádzajúce roky NP 0 0 226 380 226 380
  212003 2005 Z prenajatých budov, priestorov a objektov účtovníctvo   0 33 745 33 745
  212004 2005 - TEHO - Z odvodu po finančnom zúčtovaní účtovníctvo 2 847 000 2 847 000 2 847 019 19
  221004 2005 správne poplatky-evidencia obyvateľstva 0 15 000 14 321 -679
  221004 2005 Ostatné poplatky -pokladňa 450 000 308 000 295 213 -12 787
  221004 2005 Ostatné poplatky -komunálny odpad 0   2 282 2 282
  221004 2005 Ostatné poplatky - DzN 0 0 2 600 2 600
  221004 2005 Ostatné poplatky správny poplatok VHP 1 440 000 2 000 000 2 015 000 15 000
  221004 2005 Ostatné poplatky -spr.popl. matrika 0 0 45 860 45 860
  221004 2005 Ostatné poplatky -spr.popl. overenie 0 0 180 100 180 100
  221004 2005 - Správny poplatok - podnik.oddelenie 0 0 83 653 83 653
  221004 2005 - Správny poplatok -výstavba 0 0 47 700 47 700
  223001 2005 Ubytovanie v DD 2 000 000 2 093 000 1 984 258 -108 742
  223001 2005 Za služby  -opatrov.služba 120 000 150 000 148 915 -1 085
  223001 2005 Manipulačný poplatok 0 500 000 853 298 353 298
  223001 2005 Za porušenie-blokové pokuty MsP 100 000 105 000 133 800 28 800
  223001 2005 Za porušenie - priestupky z OU 100 000 8 000 11 300 3 300
  223001 2005 Za poplatok za komunálny odpad 40 000 123 000 123 030 30
  223001 2005 - Služby spojené s nájmom-bytov 0 3 100 000 3 585 865 485 865
  223001 2005 - Služby spojené s nájmom-nebytových priestorov 0 1 350 000 1 524 358 174 358
  223001 2005 - Mylné platby za služby 0 0 152 244 152 244
  223001 2005 Za porušenie-ostatné 0 0 1 835 1 835
  223001 2005 - Refakturácia vody 0 66 000 89 901 23 901
  223001 2005 - Vratka sociálnych pôžičiek 0 0   0
  223001 2005 - ZMOUB 0 38 000 38 000 0
  223001 2005 Za  služby za  ochranu objektov 0 95 000 86 303 -8 697
  223001 2005 Za služby - za  spracovanie miezd -Tóthová 350 000 320 000 330 600 10 600
  223001 2005 - I.ZŠ-prevod vlastných príjmov 0 0 49 746 49 746
  223001 2005 - II.ZŠ- prevod vlastných príjmov 0 0 839 612 839 612
  223001 2005 - VJM - prevod vlastných príjmov 0 0 99 400 99 400
  223001 2005 - ZUŠ - prevod vlastných príjmov 0 400 000 463 363 63 363
  223001 2005 - CVČ - prevod vlastných príjmov 0 100 000 154 447 54 447
  223002 2005 Za jasle, materské školy a školské družiny 0 30 000 48 300 18 300
  223002 2005 - Za jasle, materské školy a školské družiny 0 60 000 84 900 24 900
  223002 2005 - Za jasle, materské školy a školské družiny 0 10 000 13 000 3 000
  223002 2005 Za jasle, materské školy a školské družiny 600 000 85 000 96 163 11 163
  223002 2005 - Za jasle, materské školy a školské družiny 0 37 000 40 850 3 850
  223002 2005 - Príspevok rodičov 1.- 0 10 000 10 556 556
  223002 2005 - Príspevok rodičov 1.- Sk 0 4 000 4 848 848
  223002 2005 - Príspevok rodičov 1.- 0 30 000 37 838 7 838
  223002 2005 - Príspevok rodičov 3.- 0 4 000 6 779 2 779
  229005 2005 Za znečisťovanie ovzdušia 10 000 17 000 17 300 300
  241 2005 Z úverov a pôžičiek účtovníctvo 1 600 000 1 500 000 1 282 578 -217 422
  242 2005 Z vkladov účtovníctvo 80 000 25 000 21 812 -3 188
  243 2005 Z účtov finančného hospodárenia účtovníctvo 20 000 21 000 26 663 5 663
  291004 2005 - Sponzorské dary 0 40 000 40 000 0
  292008 2005 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier účtovníctvo 90 000 110 000 119 463 9 463
  292017 2005 Vratky od TEHO 3 684 000 3 991 000 3 991 000 0
  200 Nedaňové príjmy 23 491 000 26 411 000 29 257 841 2 846 841
  312001 2005 Zo štátneho rozpočtu domov dôchodcov 5 200 000 6 079 000 6 079 000 0
  312001 2005 - Ostatné príspevky - prídavky na deti 0 150 000 236 520 86 520
  312001 2005 - Dotácie- hmotná núdza / úhradený nájom / 0 2 500 000 2 929 340 429 340
  312001 2005 - Transfér pre komunitn-soc. pracovníkov 0 200 000 110 302 -89 698
  312001 2005 Iné dotácie -preddavok na voľby KSK 0 0 195 300 195 300
  312001 2005 Iné dotácie - aktivačná činnosť 500 000 1 922 000 2 360 792 438 792
  312001 2005 Zo štátneho rozpočtu matrika neurčené 230 000 243 000 248 195 5 195
  312001 2005 - Dotácia na prenesený výkon /stavebníctvo 300 000 255 000 257 473 2 473
  312001 2005 Zo štátneho rozpočtu-ŠFRB 400 000 561 000 560 692 -308
  312001 2005 - Dotácia zo ŠR pre školský úrad 0 654 000 580 000 -74 000
  312001 2005 - Dotácie pre ŠJ 0 0   0
  312001 2005 - Dotácie pre ŠKD 0 0   0
I. ZŠ 312001 2005 Zo štátneho rozpočtu dotácia školstvu 35 000 000 13 197 000 13 197 000 0
I. ZŠ 312001 2005 - Dotácia na dopravu 0 270 000 424 316 154 316
I. ZŠ 312001 2005 - Dotácia na vzdelávacie poukazy 0 270 000 427 680 157 680
I. ZŠ 312001 2005 - Dotácie na stravovanie 0 180 000 285 350 105 350
I. ZŠ 312001 2005 - Dotácie na školské potreby 0 40 000 63 500 23 500
I. ZŠ 312001 2005 - Dotácie na štipendia 0 70 000 107 000 37 000
I. ZŠ 312001 2005 - Dotácie na kapitálové výdavky 0 0   0
II. ZŠ 312001 2005 - Dotácia II. ZŠ ŠJ 0 0   0
II. ZŠ 312001 2005 - Dotácia II. ZŠ ŠKD 0 0   0
II. ZŠ 312001 2005 - Dotácia II. ZŠ 0 9 733 000 9 733 001 1
II. ZŠ 312001 2005 - Dotácia II. ZŠ na dopravu 0 90 000 145 130 55 130
II. ZŠ 312001 2005 - Dotácia II. ZŠ na vzdelávacie poukazy 0 180 000 303 520 123 520
II. ZŠ 312001 2005 - Dotácia II. ZŠ na kapitálové výdavky 0 0   0
II. ZŠ 312001 2005 - Dotácia II. ZŠ na stravovanie 0 70 000 110 550 40 550
II. ZŠ 312001 2005 - Dotácia II. ZŠ na školské potreby 0 16 000 26 000 10 000
II. ZŠ 312001 2005 - Dotácia II. ZŠ na štipendia 0 40 000 54 100 14 100
II. ZŠ 312001 2005 Zo ŠR dotácia pre ŠJ 0 0   0
II. ZŠ 312001 2005 Zo ŠR dotácia pre ŠKD 0 0   0
ZŠ s VJM 312001 2005 - Dotácia pre ZŠ VJM 0 13 717 000 13 716 999 -1
ZŠ s VJM 312001 2005 Zo ŠR dotácia na dopravu 0 120 000 172 484 52 484
ZŠ s VJM 312001 2005 Zo štátneho rozpočtu rómski asistenti 560 000 360 000 570 200 210 200
ZŠ s VJM 312001 2005 Zo ŠR dotácia na vzdelávacie poukazy 0 262 000 416 800 154 800
ZŠ s VJM 312001 2005 Zo ŠR dotácia na kapitálové výdavky 0 0   0
ZŠ s VJM 312001 2005 Zo ŠR dotácia na stravovanie 0 154 000 945 950 791 950
ZŠ s VJM 312001 2005 Zo ŠR dotácia na školské potreby 0 134 000 203 500 69 500
ZŠ s VJM 312001 2005 Zo ŠR dotácia na štipendia 0 188 000 139 300 -48 700
  312001 2005 - Dotácia CVČ na vzdelávacie poukazy 0 0 45 920 45 920
  312001 2005 Zo ŠR dotácia pre MŠ 0 0 0 0
  312001 2005 Zo ŠR dotácia pre MŠ na stravovanie 0 0 53 625 53 625
  300 Granty a transféry 42 190 000 51 655 000 54 699 539 3 044 539
    Spolu bežné príjmy 121 121 000 139 276 000 146 342 805 7 066 805