Plnenie bežných výdavkov v rozpočte mesta za rok 2005

funkčná kl. ekon. klas. Názov Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť k 31.12.2005 Rozdiel
01116 611 2005 - Tarifný plat 6 300 000 6 100 000 6 090 393 -9 607
01116 611 2005 - Mzdové náklady - spol.úrad 600 000 300 000 310 971 10 971
01116 611 2005 - Mzdové náklady - ŠFRB 0 300 000 281 055 -18 945
01116 611 2005 - Mzdové náklady - Školský úrad 0 200 000 255 662 55 662
611 6 900 000 6 900 000 6 938 081 38 081
01116 613 2005 - Náhrada za civilnú službu 200 000 100 000 103 629 3 629
01116 616 2005 - Náhrada platu pri odúčtovaní 0 0 0 0
01116 623 2005 - Poistné do zdravotných poisťovní 420 000 520 000 510 164 -9 836
01116 625001 2005 - Nemocenské poistenie 50 000 50 000 58 996 8 996
01116 625002 2005 - Starobné poistenie 800 000 700 000 684 197 -15 803
01116 625002 2005 - Odvody do fondov - spol.úrad 200 000 110 000 108 132 -1 868
01116 625002 2005 - Odvody do fondov - ŠFRB 0 100 000 98 232 -1 768
01116 625002 2005 - Odvody do fondov - Školský úrad 0 90 000 80 446 -9 554
01116 625003 2005 - Úrazové poistenie 50 000 50 000 55 582 5 582
01116 625004 2005 - Invalidné poistenie 160 000 160 000 146 689 -13 311
01116 625005 2005 - Poistenie v nezamestnanosti 40 000 40 000 48 947 8 947
01116 625007 2005 - Na poistenie do rezervného fondu 95 000 95 000 232 230 137 230
625 1 395 000 1 395 000 1 513 451 118 451
01116 627 2005 - Príspevok do DDP 90 000 90 000 65 100 -24 900
01116 631001 2005 - Tuzemské cestovné-voľby do KSK 0 0   0
01116 631001 2005 - Tuzemské cestovné 150 000 150 000 52 839 -97 161
01116 631001 2005 - Cestovné -Labancová 0 0   0
01116 631001 2005 - Cestovné -ŠFRB 0 0   0
01116 631002 2005 - Zahraničné cestovné 100 000 100 000 96 607 -3 393
631 250 000 250 000 149 446 -100 554
01116 632001 2005 - Elektrická energia 150 000 150 000 124 539 -25 462
01116 632001 2005 - Plyn 120 000 120 000 87 975 -32 026
01116 632002 2005 - Vodné a stočné 120 000 120 000 178 153 58 153
01116 632003 2005 Poštové a telekomunikačné služby-voľby do KSK 0 0 2 394 2 394
01116 632003 2005 - Poštové  poplatky 240 000 327 000 235 130 -91 870
01116 632003 2005 Poštové a telekomunikačné služby telefón 800 000 800 000 538 844 -261 156
01116 632003 2005 - Poplatky za internet 70 000 70 000 31 113 -38 887
01116 632003 2005 - Telefónne poplatky  - spol.úrad 0 0 54 482 54 482
01116 632003 2005 - Telefónne poplatky - ŠFRB 0 0 11 000 11 000
632 1 500 000 1 587 000 1 263 628 -323 372
01116 633006 2005 - Všeobecný materiál - voľby do KSK 0 0 18 674 18 674
01116 633006 2005 - Kancelársky a všeobec.materiál 700 000 700 000 760 237 60 237
01116 633006 2005 - Kancelársky a všeobec.materiál -Labancová 0 0 21 617 21 617
01116 633006 2005 - Kancelársky a všeobec.materiál -ŠFRB 0 0 24 570 24 570
01116 633006 2005 - Kancelársky a všeobec.materiál -Petráková 0 0 9 457 9 457
01116 633006 2005 - Kancelársky a všeobec.materiál-Tóthová 0 0 5 257 5 257
01116 633009 2005 Knihy, časopisy, noviny,  80 000 80 000 124 617 44 617
01116 633009 2005 Knihy, časopisy, noviny, Kalendáre ZMOUB 0 0 263 286 263 286
01116 633016 2005 - Reprezentačné výdavky-voľby do KSK 0 0 15 086 15 086
01116 633016 2005 - Reprezentačné výdavky 150 000 150 000 153 337 3 337
633 930 000 930 000 1 396 136 466 136
01116 634001 2005 - Palivo 600 000 600 000 547 637 -52 363
01116 634002 2005 - Údržba, servis,opravy 300 000 300 000 150 978 -149 022
01116 634003 2005 - Zákonné poistenie 60 000 60 000 39 916 -20 084
01116 634004 2005 - Prepravné a nájom dopr.prostr. - voľby do KSK 0 0   0
634 960 000 960 000 738 531 -221 469
01116 635003 2005 - Údržba telekomun.techniky 40 000 40 000 14 929 -25 071
01116 635004 2005 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia účtovníctvo 140 000 140 000 155 905 15 905
635 180 000 180 000 170 833 -9 167
01116 636001 2005 - Nájomné za nájom budov - voľby do KSK 0 0 14 000 14 000
01116 636001 2005 - Nájomné budov bytovka Štós 150 000 150 000 39 749 -110 251
01116 636001 2005 - Nájomné budov - ŠFRB 0 0 28 320 28 320
636 150 000 150 000 82 069 -67 931
01116 637001 2005 - školenie 100 000 100 000 182 957 82 957
01116 637001 2005 - Iné náklady na akcie - spoluúčasť projekty 0 0 192 865 192 865
01116 637003 2005 - Náklady na Moldavské dni 800 000 800 000 978 892 178 892
01116 637004 2005 - Všeobecné služby-priemyselný park 0 0 33 133 33 133
01116 637004 2005 - Všeobecné služby-projekt rekonštr.KD 0 0 27 773 27 773
01116 637005 2005 - Služby právne 300 000 300 000 320 358 20 358
01116 637005 2005 - Služby za spracovanie miezd 250 000 250 000 122 560 -127 440
01116 637007 2005 - Cestovné výdavky - voľby do KSK 0 0 325 325
01116 637012 2005 - Poplatky banke 100 000 100 000 145 453 45 453
01116 637014 2005 - Stravovanie -voľby do KSK 0 0 38 916 38 916
01116 637014 2005 Stravovanie zamestnancov 280 000 280 000 187 465 -92 535
01116 637015 2005 - Poistné 20 000 20 000 35 949 15 949
01116 637016 2005 - Prídel do sociálneho fondu 80 000 80 000 89 276 9 276
01116 637020 2005 - Auditorské služby 20 000 20 000 19 200 -800
01116 637026 2005 - Odmeny a príspevky - voľby do KSK 0 0 153 628 153 628
01116 637026 2005 - Odmeny poslancom 230 000 333 000 332 300 -700
01116 637027 2005 - Odmeny na základe dohôd-voľby do KSK 0 0 15 039 15 039
01116 637027 2005 - Odmeny na základe dohôd 350 000 350 000 530 366 180 366
01116 637031 2005 - Pokuty a penále 0 0 416 170 416 170
637 2 530 000 2 633 000 3 822 626 1 189 626
01116 642006 2005 - Členské príspevky 260 000 200 000 202 993 2 993
01116 642015 2005 - Náhrada príjmu 10 000 10 000 4 234 -5 766
01116 642026 2005 - Osobitní príjemcovia v  hmotnej núdzi 860 000 3 664 000 3 290 580 -373 420
01116 642026 2005 - Osob. príj. v HN - prísp. r. - ZŠ I. 0 0 11 326 11 326
01116 642026 2005 - Osob. príj. v HN - stravovanie ZŠ I. 0 180 000 285 350 105 350
01116 642026 2005 - Osob. príj. v HN - školské potreby ZŠ I. 0 40 000 63 500 23 500
01116 642026 2005 - Osob. príj. v HN - prís. r. - ZŠ II. 0 0 4 422 4 422
01116 642026 2005 - Osob. príj. v HN - stravovanie ZŠ II. 0 70 000 110 550 40 550
01116 642026 2005 - Osob. príj. v HN - školské potreby ZŠ II. 0 16 000 26 000 10 000
01116 642026 2005 - Osob. príj. v HN - prísp. r. - ZŠ maď. 0 0 37 838 37 838
01116 642026 2005 - Osob. príj. v HN - stravovanie ZŠ maď. 0 154 000 945 950 791 950
01116 642026 2005 - Osob. príj. v HN - školské potreby ZŠ maď. 0 134 000 203 500 69 500
01116 642026 2005 - Osob. príj. v HN - prísp. r. - MŠ 0 0 6 435 6 435
01116 642026 2005 - Osob. prí. v HN - stravovanie  0 0 53 625 53 625
642 1 130 000 4 468 000 5 246 303 778 303
01116   Spolu za výdavky verejnej správy 16 635 000 20 163 000 21 999 997 1 836 997
0133 611 2005 - Tarifný plat - matrika 205 000 230 000 208 493 -21 507
0133 625002 2005 - Poistné do poisťovní 70 000 80 000 71 008 -8 992
0133 632003 2005 Poštové a telekomunikačné služby matrika neurčené 12 000 12 000 9 994 -2 006
0133 635006 2005 - Oprava priestorov  matriky 0 52 000 52 119 119
0133 636001 2005 - Nájomné obradnej siene 108 000 108 000 78 656 -29 344
0133 637014 2005 - Stravné - matrika 12 000 12 000 11 250 -750
0133   Spolu za iné všeobecné služby 407 000 494 000 431 520 -62 480
0170 651002 2005 - Úroky z úveru - blok A 1 461 000 445 000 445 679 679
0170 651002 2005 - Úroky z úveru - 61 b.j. 512 000 1 035 000 1 035 428 428
0170 651002 2005 - Úroky z úveru OTP 0 100 000 70 914 -29 086
0170 651002 2005 - Úroky z úveru - verejné osvetlenie 230 000 137 000 125 970 -11 030
0170 651002 2005 - Splátka úrokov - rekonštr.ciest a chodníkov 0 0   0
0170 651004 2005 - Úroky z úveru - ŠFŽP 1 700 000 1 480 000 1 478 097 -1 903
0170   Spolu za transakcie verejného dlhu 2 903 000 3 197 000 3 156 088 -40 912
0180 642001 2005 - Poskytnuté príspevky organizáciam, združeniam 500 000 0   0
0180   Spolu za transféry medzi rôznými úravňami VS 500 000 0 0 0
0310 611 2005 - MsP-tarifný plat 3 500 000 3 760 000 3 643 731 -116 269
0310 623 2005 - MsP-zdravotné poistenie 350 000 350 000 335 258 -14 742
0310 625001 2005 - MsP-nemocenské poistenie 49 000 49 000 42 575 -6 425
0310 625002 2005 - MsP-starobné poistenie 490 000 550 000 505 784 -44 216
0310 625003 2005 - MsP-úrazové poistenie 28 000 28 000 29 213 1 213
0310 625004 2005 - MsP-invalidné poistenie 105 000 105 000 108 455 3 455
0310 625005 2005 - MsP-invalidné poistenie 35 000 35 000 36 206 1 206
0310 625007 2005 - MsP-poistenie do rezervného fondu 168 000 168 000 171 662 3 662
625 875 000 935 000 893 895 -41 105
0310 627 2005 - MsP-prísp. do DDP 35 000 35 000 25 100 -9 900
0310 631001 2005 - MsP-cestovné 20 000 20 000 38 672 18 672
0310 632001 2005 - MsP-elektrická energia 20 000 20 000 42 355 22 355
0310 632001 2005 - MsP-plyn 35 000 35 000 54 269 19 269
0310 632002 2005 - MsP-vodné a stočné 20 000 20 000 13 222 -6 778
0310 632003 2005 - MsP-telef.poplatky 160 000 160 000 78 600 -81 400
632 235 000 235 000 188 446 -46 554
0310 633006 2005 - MsP-všeobecný materiál 250 000 355 000 253 431 -101 569
0310 633010 2005 - MsP 2005 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky účtovníctvo 300 000 300 000 415 149 115 149
633 550 000 655 000 668 580 13 580
0310 634001 2005 - MsP-PHM 280 000 280 000 281 848 1 848
0310 634002 2005 - MsP-údržba, oprava 200 000 200 000 110 130 -89 871
634 480 000 480 000 391 977 -88 023
0310 637001 2005 - MsP-školenie 30 000 30 000 18 300 -11 700
0310 637014 2005 - MsP-stravovanie 190 000 190 000 239 680 49 680
0310 637015 2005 - MsP-poistné 20 000 20 000 19 904 -96
0310 637016 2005 - MsP-tvorba soc.fondu 50 000 50 000 50 730 730
637 290 000 290 000 328 614 38 614
0310 642015 2005 - MsP-náhrada príjmu 10 000 0 5 552 5 552
0310   Spolu za policajné služby 6 345 000 6 760 000 6 519 825 -240 175
0320 614 2005 - DPO - OOV 10 000 10 000 10 080 80
0320 632001 2005 - DPO-el.energia 15 000 15 000 6 240 -8 760
0320 633006 2005 - DPO-všeobecný materiál 25 000 25 000 21 081 -3 920
0320 634001 2005 - DPO-palivo 10 000 10 000 3 151 -6 849
0320 634002 2005 - DPO-údržba 5 000 5 000   -5 000
0320   Spolu za ochranu pre požiarmi 65 000 65 000 40 552 -24 449
0412 611 2005 - VPP-aktivačná činnosť 500 000 978 000 976 788 -1 212
0412 625002 2005 - VPP-aktivačná činnosť/odvody do fondov/ 0 342 000 340 725 -1 275
0412 633006 2005 - VPP-všeobecný materiál 0 602 000 1 183 687 581 687
0412   Spolu za všeobecnú pracovnú oblasť 500 000 1 922 000 2 501 200 579 200
0422 611 2005 - Lesníctvo - tarifný plat 0 48 000 47 670 -330
0422 625002 2005 - Lesníctvo - poistné 0 0   0
0422 633007 2005 - Lesníctvo - sadenice 100 000 20 000 19 899 -101
0422   Spolu za lesníctvo 100 000 68 000 67 569 -431
0451 635006 2005 - Dopravné značenie 200 000 200 000 49 349 -150 651
0451 635006 2005 - Vysprávky 1 200 000 598 000 748 618 150 618
0451 651004 2005 - Preprava žiakov 20 000 12 000 15 662 3 662
0451   Spolu za cestnú dopravu 1 420 000 810 000 813 629 3 629
0510 637012 2005 Poplatky, odvody, dane a clá poplatok za komunálny odpad 4 500 000 3 700 000 4 057 550 357 550
0510   Spolu za nakladanie s odpadmi 4 500 000 3 700 000 4 057 550 357 550
0620 637005 2005 - Projekt DD-Blankyt 0 400 000 400 000 0
0620 637005 2005 - Projekt IS-predajných stánkov 0 350 000 56 000 -294 000
0620 637005 2005 - Projekt -náj.byty s odlišným štand. 0 170 000 167 126 -2 874
0620 637005 2005 - Projekt - priemyselný park 0 0 0 0
0620 637005 2005 - Projekt - rekonštrukcia kultúrneho domu 0 0 0 0
0620 637005 2005 - Projekt - parkovisko na Podhorskej ul. 0 50 000 49 000 -1 000
0620 637005 2005 - Projekt - nájomné byty na Novej ul. 0 500 000 594 405 94 405
0620 637005 2005 - Projekt.dokum. - zberný dvor pre separovaný zber 0 0 98 000 98 000
0620 637011 2005 - geometrické plány 200 000 219 000 423 047 204 047
0620 637033 2005 - Projekty do eur.fondov 200 000 200 000 261 720 61 720
0620   Spolu za rozvoj obcí 400 000 1 889 000 2 049 298 160 298
0630 632002 2005 - Vodné a stočné 250 000 318 000 438 138 120 138
0630 633006 2005 - všeobecný materiál 10 000 10 000 1 324 -8 676
0630 635004 2005 - Údržba, opravy 200 000 250 000 168 583 -81 418
0630   Spolu za zásobovanie vodou 460 000 578 000 608 045 30 045
0660 632001 2005 - Elektrická energia 0 0 462 329 462 329
0660 632001 2005 - Energia-plyn 0 300 000 545 159 245 159
0660 632002 2005 - Vodné a stočné 0 0 116 020 116 020
0660 635006 2005 - Údržba budov, objektov 0 700 000 717 310 17 310
0660 637004 2005 - Všeobecné služby 0   14 916 14 916
0660 637004 2005 -Výkon správy MsBH 0 0 531 720 531 720
0660 637004 2005 -služby MsBH 0 5 109 000 5 480 930 371 930
0660 637004 2005 - úhrada za postúpené pohľadávky 0 0 2 159 690 2 159 690
0660   Spolu za bývanie a občianskú vybavenosť 0 6 109 000 10 028 075 3 919 075
0810 642002 2005 - Príspevky ostatným športom 50 000 0   0
0810 642002 2005 - Dotácia TJ Roma 30 000 0   0
0810   Spolu za rekreačné a športové služby 80 000 0 0 0
0830 611 2005 - Odmeny na základe dohôd-Údolie Bodvy 40 000 40 000 40 030 30
0830 633009 2005 - Tlačiarenske služby 60 000 75 000 17 886 -57 114
0830 637027 2005 - Príspevok MsTV-dohody 0 0 53 029 53 029
0830 642009 2005 - Príspevok MsTV 1 200 000 1 550 000 1 089 000 -461 000
0830 644001 2005 - Príspevok do základného imania BodvaTel 0 0 300 000 300 000
0830   Spolu za vysielacie a vydavateľské služby 1 300 000 1 665 000 1 499 945 -165 055
0911 611 2005 - mzdy I. MŠ 5 289 000 750 000 746 025 -3 975
0911 611 2005 - Mzdy II. MŠ 0 1 365 000 1 363 887 -1 113
0911 611 2005 - mzdy MŠ Budulov 0 372 000 372 382 382
0911 611 2005 - mzdy IV. MŠ 0 1 706 000 1 705 584 -416
0911 611 2005 - mzdy V. MŠ 0 732 000 730 464 -1 536
611 5 289 000 4 925 000 4 918 342 -6 658
0911 612 2005 - Príplatok za smennosť I. MŠ 0 12 000 12 123 123
0911 612 2005 - Príplatok za riadenie I. MŠ 0 5 000 4 849 -151
0911 612 2005 - Osobný príplatok I. MŠ 0 70 000 69 760 -240
0911 612 2005 - Príplatok za smennosť II. MŠ 0 21 000 21 274 274
0911 612 2005 - Príplatok za riadenie II. MŠ 0 12 000 11 621 -379
0911 612 2005 - Osobný príplatok II. MŠ 0 162 000 162 200 200
0911 612 2005 - Príplatok za smennosť MŠ Budulov 0 6 000 5 576 -424
0911 612 2005 - Príplatok za riadenie MŠ Budulov 0 3 600 3 637 37
0911 612 2005 - Osobný príplatok MŠ Budulov 0 33 700 33 750 50
0911 612 2005 - Príplatok za smennosť IV. MŠ 0 22 000 22 404 404
0911 612 2005 - Príplatok za riadenie IV. MŠ 0 11 700 11 773 73
0911 612 2005 - Osobný príplatok VI. MŠ 0 163 000 163 310 310
0911 612 2005 - Príplatok za smennosť V. MŠ 0 11 000 11 165 165
0911 612 2005 - Príplatok za riadenie V. MŠ 0 5 000 4 542 -458
0911 612 2005 - Osobný príplatok V. MŠ 0 64 000 64 340 340
612 0 602 000 602 324 324
0911 614 2005 - Odmeny I. MŠ 0 2 000 1 500 -500
0911 614 2005 - Odmeny II. MŠ 0 2 000 1 500 -500
0911 614 2005 - Odmeny MŠ Budulov 0 2 000 1 500 -500
0911 614 2005 - Odmeny IV. MŠ 0 19 000 19 000 0
0911 614 2005 - Odmeny V. MŠ 0 2 000 1 500 -500
614 0 27 000 25 000 -2 000
0911 623 2005 - poistné do poisťovní I. MŠ 2 200 000 94 000 93 667 -333
0911 623 2005 - Poistné do poisťovní II. MŠ 0 212 000 211 900 -100
0911 623 2005 - poistné do poisťovní MŠ Budulov 0 42 000 41 687 -313
0911 623 2005 - poistné do poisťovní IV. MŠ 0 233 000 230 781 -2 219
0911 623 2005 - poistné do poisťovní V. MŠ 0 81 000 81 217 217
623 2 200 000 662 000 659 252 -2 748
0911 625001 2005 - Nemocenské poistenie I. MŠ 0 11 000 10 877 -123
0911 625001 2005 - Nemocenské poistenie II.MŠ 0 32 000 31 417 -583
0911 625001 2005 - Nemocenské poistenie MŠ Budulov 0 6 000 5 756 -244
0911 625001 2005 - Nemocenské poistenie IV. MŠ 0 32 000 31 791 -209
0911 625001 2005 - Nemocenské poistenie  V.MŠ 0 11 000 11 117 117
0911 625002 2005 - Starobné poistenie I. MŠ 0 132 000 132 127 127
0911 625002 2005 - Starobné poistenie II.MŠ 0 297 000 296 676 -324
0911 625002 2005 - Starobné poistenie MŠ Budulov 0 59 000 58 367 -633
0911 625002 2005 - Starobné poistenie IV. MŠ 0 323 000 323 110 110
0911 625002 2005 - Starobné poistenie V. MŠ 0 114 000 113 700 -300
0911 625003 2005 - Úrazové poistenie  I.MŠ 0 8 000 7 855 -145
0911 625003 2005 - Úrazové poistenie  II.MŠ 0 18 000 17 534 -466
0911 625003 2005 - Úrazové poistenie  MŠ Budulov 0 4 000 3 348 -652
0911 625003 2005 - Úrazové poistenie  IV. MŠ 0 19 000 18 953 -47
0911 625003 2005 - Úrazové poistenie  V. MŠ 0 7 000 6 734 -266
0911 625004 2005 - Invalidné poistenie  I. MŠ 0 28 000 27 521 -479
0911 625004 2005 - Invalidné poistenie  II.MŠ 0 62 000 61 971 -29
0911 625004 2005 - Invalidné poistenie  MŠ Budulov 0 13 000 12 523 -477
0911 625004 2005 - Invalidné poistenie  I. MŠ 0 66 000 65 858 -142
0911 625004 2005 - Invalidné poistenie  II. MŠ 0 25 000 24 401 -599
0911 625005 2005 - Poistenie v nezamestnanosti I. MŠ  0 9 000 8 394 -606
0911 625005 2005 - Poistenie v nezamestnanosti II. MŠ 0 21 000 20 709 -291
0911 625005 2005 - Poistenie v nezamestnanosti MŠ Budulov 0 4 000 4 186 186
0911 625005 2005 - Poistenie v nezamestnanosti IV. MŠ 0 22 000 22 002 2
0911 625005 2005 - Poistenie v nezamestnanosti V. MŠ 0 8 000 8 144 144
0911 625007 2005 - Poist. do rez. fondu I. MŠ 0 45 000 44 861 -139
0911 625007 2005 - Poist. do rez. fondu II. MŠ 0 101 000 100 728 -272
0911 625007 2005 - Poist. do rez. fondu MŠ Budulov 0 20 000 19 815 -185
0911 625007 2005 - Poist. do rez. fondu IV. MŠ 0 110 000 109 708 -292
0911 625007 2005 - Poist. do rez. fondu V. MŠ 0 39 000 38 606 -394
625 0 1 646 000 1 638 789 -7 211
0911 631001 2005 - Cestovné I. MŠ 10 000 1 000 2 069 7 931
0911 631001 2005 - Cestovné II. MŠ 0 4 000 7 972 -7 972
0911 631001 2005 - cestovné MŠ Budulov 0 1 000 1 750 -1 750
0911 631001 2005 - cestovné IV. MŠ 0 3 000 6 946 -6 946
0911 631001 2005 - cestovné V. MŠ 0 1 000 1 000 -1 000
631 10 000 10 000 19 737 -9 737
0911 632001 2005 - Elektrická energia I. MŠ 300 000 85 000 75 687 -9 313
0911 632001 2005 - Plyn I. MŠ 200 000 90 000 80 596 -9 404
0911 632001 2005 - Tepelná energia 900 000 0 0 0
0911 632001 2005 - Elektrická energia II. MŠ 0 70 000 66 676 -3 324
0911 632001 2005 - Plyn II. MŠ 0 12 000 11 272 -728
0911 632001 2005 - tepelná energia II. MŠ 0 365 000 357 584 -7 416
0911 632001 2005 - Elektrická energia MŠ Budulov 0 135 000 131 502 -3 498
0911 632001 2005 - plyn 0 0 0 0
0911 632001 2005 - elektrická energia IV. MŠ 0 75 000 71 288 -3 712
0911 632001 2005 - plyn IV. MŠ 0 10 000 7 938 -2 062
0911 632001 2005 - tepelná energia IV. MŠ 0 370 000 363 986 -6 014
0911 632001 2005 - Elektrická energia V. MŠ 0 28 000 27 984 -17
0911 632001 2005 - plyn V. MŠ 0 175 000 173 458 -1 543
0911 632001 2005 - tepelná energia 0 0 0 0
0911 632002 2005 - Vodné a stočné I. MŠ 200 000 23 000 23 015 15
0911 632002 2005 - Vodné a stočné II. MŠ 0 43 000 39 484 -3 516
0911 632002 2005 - vodné a stočné 0 0   0
0911 632002 2005 - vodné a stočné IV. MŠ 0 75 000 71 655 -3 345
0911 632002 2005 - vodné a stočné V. MŠ 0 50 000 47 843 -2 157
0911 632003 2005 - Telefon.poplatky I. MŠ 50 000 10 000 8 669 -1 331
0911 632003 2005 - telefónne poplatky II. MŠ 0 10 000 9 647 -353
0911 632003 2005 - Telefónne poplatky MŠ Budulov 0 7 000 6 786 -214
0911 632003 2005 - telefónne poplatky IV. MŠ 0 10 000 9 419 -581
0911 632003 2005 - telefónne poplatky V. MŠ 0 7 000 6 976 -24
632 1 650 000 1 650 000 1 591 464 -58 536
0911 633006 2005 - Čistiace potreby I. MŠ 35 000 3 000 6 624 3 624
0911 633006 2005 - Materiál, kanc.potreby I. MŠ 70 000 1 000 1 756 756
0911 633006 2005 - Čistiace potreby II. MŠ 0 10 000 14 509 4 509
0911 633006 2005 - Materiál, kanc.potreby II. MŠ 0 25 000 31 224 6 224
0911 633006 2005 - čistiace potreby MŠ Budulov 0 2 000 4 524 2 524
0911 633006 2005 - materiál, kanc.potreby MŠ Budulov 0 0 1 1
0911 633006 2005 - čistiace potreby IV. MŠ 0 15 000 20 245 5 245
0911 633006 2005 - materiál, kanc.potreby IV. MŠ 0 1 000 1 648 648
0911 633006 2005 - Čistiace potreby V.MŠ 0 4 000 6 934 2 934
0911 633006 2005 - materiál, kanc.potreby V. MŠ 0 0 58 58
0911 633009 2005 - Knihy,časopisy,učebné pomôcky I. MŠ 0 10 000 12 714 2 714
0911 633009 2005 - Knihy,časopisy,učebné pomôcky II. MŠ 0 4 000 4 399 399
0911 633009 2005 - Knihy,časopisy,učebné pomôcky MŠ Budulov 0 25 000 29 566 4 566
0911 633009 2005 - Knihy,časopisy,učebné pomôcky IV. MŠ 0 5 000 8 348 3 348
0911 633009 2005 - Knihy,časopisy,učebné pomôcky V. MŠ 0 0 192 192
633 105 000 105 000 142 742 37 742
0911 635006 2005 - údržba I. MŠ 180 000 3 000 1 296 -1 705
0911 635006 2005 - údržba II. MŠ 0 20 000 17 397 -2 603
0911 635006 2005 - údržba MŠ Budulov 0 100 000 79 653 -20 348
0911 635006 2005 - údržba IV. MŠ 0 20 000 15 367 -4 634
0911 635006 2005 - údržba V. MŠ 0 124 000 110 631 -13 369
635 180 000 267 000 224 342 -42 658
0911 637001 2005 - školenie 10 000 2 000   -2 000
0911 637001 2005 - školenie II. MŠ 0 2 000 1 140 -860
0911 637001 2005 - školenie 0 2 000   -2 000
0911 637001 2005 - školenie IV. MŠ 0 2 000 1 920 -80
0911 637001 2005 - školenie 0 2 000   -2 000
0911 637012 2005 - Odvoz odpadu I. MŠ 20 000 6 000 11 440 5 440
0911 637012 2005 - odvoz odpadu II. MŠ 0 6 000 11 440 5 440
0911 637012 2005 - odvoz odpadu MŠ Budulov 0 4 000 5 627 1 627
0911 637012 2005 - odvoz odpadu IV. MŠ 0 2 000 2 290 290
0911 637012 2005 - odvoz odpadu V. MŠ 0 2 000 2 290 290
0911 637015 2005 - Poistné budov I. MŠ 30 000 3 000 2 507 -493
0911 637015 2005 - Poistné budov II. MŠ 0 10 000 9 499 -501
0911 637015 2005 - Poistné budov MŠ Budulov 0 1 000 754 -246
0911 637015 2005 - Poistné budov IV. MŠ 0 13 000 12 616 -384
0911 637015 2005 - Poistné budov V. MŠ 0 3 000 2 739 -261
0911 637016 2005 - sociálny fond I. MŠ 50 000 8 000 7 872 -128
0911 637016 2005 - sociálny fond II. MŠ 0 17 000 17 364 364
0911 637016 2005 - sociálny fond MŠ Budulov 0 3 000 3 321 321
0911 637016 2005 - sociálny fond IV. MŠ 0 18 000 18 247 247
0911 637016 2005 - sociálny fond V. MŠ 0 4 000 6 399 2 399
0911 637027 2005 - dohody I. MŠ 130 000 35 000 44 168 9 168
0911 637027 2005 - Dohody II. MŠ 0 40 000 49 313 9 313
0911 637027 2005 - dohody IV. MŠ 0 35 000 43 302 8 302
0911 637027 2005 - dohody V. MŠ 0 20 000 26 000 6 000
637 240 000 240 000 280 248 40 248
0911 642015 2005 - Náhrada príjmu 0 0   0
0911 642015 2005 - Náhrada príjmu doč. PNS II. MŠ 10 000 7 000 7 278 278
0911 642015 2005 - náhrada príjmu za doč.PNS 0 0   0
0911 642015 2005 - náhrada príjmu za doč.PNS IV. MŠ 0 3 000 3 546 546
0911 642015 2005 - náhrada príjmu za doč.PNS 0 0   0
642 10 000 10 000 10 824 824
0911   Spolu za predškolskú výchovu 9 684 000 10 144 000 10 113 064 -30 936
09601 611 2005 - Školská jedáleň pri I.MŠ 1 011 000 105 000 112 443 7 443
09601 611 2005 - Školská jedáleň pri II.MŠ 0 560 000 558 080 -1 920
09601 611 2005 - Školská jedáleň pri IV.MŠ 0 385 000 385 390 390
09601   Spolu za služby v školstve / ŠJ pri MŠ / 1 011 000 1 050 000 1 055 913 5 913
10202 611 2005 - tarifný plat 600 000 674 000 619 743 54 257
10202 623 2005 - Poistné 200 000 230 000 230 030 -30
10202 637027 2005 - ost.výdavky - opatrov.služba 476 000 70 000 56 219 13 781
10202   Spolu za opatrovateľskú službu 1 276 000 974 000 905 992 -68 008
1070 633006 2005 - Všeobecný materiál 30 000 30 000 -11 294 41 294
1070 635006 2005 - Oprava budovy STS 0 0   0
1070 637005 2005 - Demolácia bytovky na Tehelnej ul. 0 300 000 151 654 148 346
1070 637014 2005 Stravovanie dôchodcov a bezdomovcov 200 000 200 000 155 609 44 391
1070 637027 2005 - ostatné osobné náklady KD 30 000 30 000 27 984 2 016
1070 642002 2005 - Príspevok pre KD 20 000 20 000 14 849 5 151
1070 642014 2005 - Jednorázové výpomoce 100 000 100 000 80 675 19 325
1070 642014 2005 - Jednorázové výpomoce-havarijná sit. 0 0 21 000 -21 000
1070 642026 2005 - Pôžičky 10 000 10 000 5 500 4 500
1070   Spolu za socialnu pomoc občanom 390 000 690 000 445 977 -244 024
1090 611 2005 - Mzdy - komunitní pracovníci 0 130 000 138 950 3 050
1090 611 2005 - Mzdy - soc.pracovníka pre obce 0 12 000 38 320 -38 320
1090 625002 2005 - Platby do fondov - komunitní pracovníci 0 0 48 605 -48 605
1090 625002 2005 - Platby do fondov - sociál. pracovníka pre obce 0 0 13 408 -13 408
1090 631001 2005 - Cestovné - soc.pracovníka pre ovce 0 0   0
1090 632003 2005 - Tf.popl.  - komunitní pracovníci 0 0 414 -414
1090 633006 2005 - Všeobecný materiál-komunitní pracovníci 0 0 2 673 -2 673
1090 633006 2005 - Všeobecný materiál-soc. pracovníka pre obce 0 0 2 577 -2 577
1090 637004 2005 - Služby - komunitní pracovníci 0 0 8 784 -8 784
1090 637004 2005 - Služby - soc.pracovníka pre obce 0 0   0
1090 637014 2005 - Stravovanie komunitných pracovníkov 0 0 12 480 -12 480
1090 637014 2005 - Stravovanie soc.pracovníka pre obce 0 0   0
1090   Spolu za komunitných a socialnych pracovníkov 0 142 000 266 210 124 210
    Spolu bežné výdavky 47 976 000 60 420 000 66 560 448 6 140 448