Finančné operácie v rozpočte za rok 2005

funkčná kl. ekon. klas. Názov Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť k 31.12.2005 Rozdiel
  454 2005 Prevod prostriedkov z peňažných fondov prevod z FR 0 1 214 000 1 354 625 140 625
  454 2005 Prevod prostriedkov z FRB 3 000 000 0 1 700 000 1 700 000
  529002 2005 - Prijatý úver na rekonštrukciu ciest a chodníkov 0 15 000 000 15 000 000 0
    Spolu príjem z finančných operácií 3 000 000 16 214 000 18 054 625 1 840 625
0170 821005 2005 - Splátka úveru - blok A1 332 000 347 000 347 497 497
0170 821005 2005 - Splátka úveru bl.61 b.j. 1 000 000 477 000 477 436 436
0170 821005 2005 - Splátka istiny  OTP-rekonštrukcia ciest a chodníkov 0 625 000 632 000 7 000
0170 821005 2005 - Splátka úveru - VO 720 000 720 000 720 000 0
0170 821007 2005 - Splátka úveru  - ŠFŽP 3 684 000 3 684 000 3 684 000 0
    Spolu výdavky z finančných operácií 5 736 000 5 853 000 5 860 933 7 933
    Prebytok/schodok z finančných operácií -2 736 000 10 361 000 12 193 692 1 832 692