Plnenie kapitálového rozpočtu mesta za rok 2005

funkčná kl. ekon. klas. Názov Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť k 31.12.2005 Rozdiel
  231 2005 Kapitálové príjmy-predaj pozemku 444 000 444 000 99 050 -344 950
  322002 2005 - Príjem dotácie na stavbu "Domky so zníž.štandardom" 0 0   0
  322008 2005 Transfery na rovnakej úrovni účtovníctvo 4 273 000 4 273 000 3 844 215 -428 785
    Spolu kapitálové príjmy 4 717 000 4 717 000 3 943 265 -773 735
01116 711001 2005 - Nákup pozemkov 0 600 000 393 015 -206 985
01116 711003 2005 - Nákup softwaru 0 106 000 106 740 740
01116 712001 2005 - Technické zhodnotenie budov MsÚ, MsP 0 250 000 266 674 16 674
01116 712001 2005 - Realizácia akcie " bezbarierový vstup" 0 0   0
01116 712001 2005 - Realizácia stavby TRHOVISKA 0 1 600 000 1 205 596 -394 405
01116 713002 2005 - nákup výpočt. techniky+server+kopírovací stroj 123 000 810 000 750 939 -59 061
01116 713005 2005 - Nákup špeciálnych prístrojov /fotoaparát/ 0 85 000 84 500 -500
01116 714001 2005 - nákup osobného automobilu 180 000 180 000 180 972 972
0310 714001 2005 - MsP-nákup osobných automobilov 0 235 000 235 000 0
0451 717002 2005 - Rekonštrukcia ciest a chodníkov 0 15 000 000 15 150 678 150 678
0610 717001 2005 - Domky so zníž.štandardom 5 717 000 4 840 000 4 587 214 -252 786
0620 712001 2005 - Realizácia stavby INKUBÁTORA 0 0 9 601 9 601
0911 717003 2005 - ZŠ-kapitálové výdavky 2 576 000 670 000 695 377 25 377
10701 713004 2005 - Rekonštrukcia plynovej kotolne DD 0 885 000 884 646 -354
    Spolu kapitálové výdavky 8 596 000 25 261 000 24 550 952 -710 049
    Prebytok/ schodok kapitálového rozpočtu -3 879 000 -20 544 000 -20 607 686 -63 686