Záverečný účet mesta za rok 2006
Bežné príjmy Rozpočet Skutočnosť
na rok 2006 k 31.12.2006
Daňové príjmy - da ne z príjmov, dane z majetku 67 884 68 184
111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 63 000 62 981
121 Daň z nehnuteľností 4 884 5 203
121 001 DzN pozemky 1 066 1 123
121 002 DzN stavby 3 471 3 689
121 003 DzN byty 347 391
Daňové príjmy - da ne za špecifické služby 5 198 5 711
133 001 Za psa 128 130
133 003 Za nevýherné hracie prístroje
133 004 Za predajné automaty 20 20
133 006 Za ubytovanie 100 126
133 012 Za úžívanie verejného priestranstva 350 362
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4 600 5 073
Nedaňové príjmy príjmy z podnikania a z vlastníctva majetlu 9 619 9 229
211 003 Dividendy 548 548
212 002 Z prenajatých pozemkov 64 69
212003 05 z prenájmu azylového domu 8 8
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 6 500 6 707
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení ( z Tepelného hospodárstva ) 2 507 1 905
Nedaňové príjmy administratívne poplatky a iné poplatky a platby 9 404 10 648
221 Administratívne poplatky 2 437 2 508
221 004 04 s evidenciou obyvateľstva 10 11
221 004 06 za rybárske lístky 80 137
221 004 08 s daňou z nehnuteľností 7 8
221 004 10 z výhrenými HP 2 000 1 980
221 004 1401 s matrikou 60 71
221 004 1402 s overením 170 171
221 004 16 s podnikaním 60 61
221 004 19 so stavebným úradom 50 69
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 6 947 8 121
223 001 05 za opatrovateľskú službu 130 135
223 001 06 manipulačný poplatok 330 111
223 001 06 návrh na vklad, súťažné podklady, za pobyt v Dunajskej strede 60 45
223 001 06 08 za blokové pokuty 100 110
223 001 06 za priestupky uložené OÚ 1 2
223 001 09 za služby spojené s nájmom bytov a NP 4 550 5 552
223 001 11 ostatné (voda v Budulove, kalendáre ZMOUB...) DD 212 256
223 001 18 za ochranu objektov 100 91
223 001 23 za školský úrad ( priestupky ) 10 10
223 001 24 za spracovanie miezd 350 407
223 001 25 za predaj tomboly 300 300
223 001 refundácia výdavkov z predchádzajúceho roka 444 753
223 002 58 príjmy MŠ Hviezdoslavova 43 41
223 002 59 príjmy MŠ Krátka 90 81
223 002 60 príjmy MŠ Budulov 12 12
223 002 61 príjmy MŠ Severná 90 93
223 002 62 príjmy MŠ maďarská 35 33
223 003 príspevok rodičov v ZŠ k strávnému vo výške 1,- Sk 80 82
223 003 99 príspevok rodičov v MŠ k stravnému vo výške 3,- Sk 10 7
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 20 19
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov 620 1 321
241 Úroky z tuzem. úverov, ( od Tepelného hospodárstva ) 600 1298
243 úroky z účtov finančného hospodárenia 20 23
Iné nedaňové príjm y 3 984 4 389
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 110 67
292 017 vratky z minulých rokov ( voľby, 190 190
292 017 vratka pôžičky ( od tepelného hospodárstva ) 3 684 3 684
292 027 iné /kalendáre ZMOUB., dotácia KSK ,dary DM 448
Tuzemské bežné g ranty a transfery 63 940 59 967
310 Granty a transféry
311 001 na kultúrny rozvoj ( Dni mesta ) 270 80
312 001 11 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na voľby 111XXXXXX 170 323
312001 0513 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na komunitných prac. 111XXXXXX 320 450
312 001 1131 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR prídavky na deti 111XXXXXX 350 344
312 001 1132 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR aktivizácia nezamestnaných 111XXXXXX 1800 1 776
312 001 1133 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR osobitný príjemca 111XXXXXX 4400 4 479
312 001 1301 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR deratizáciu 111XXXXXX 130 130
312 001 14 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na matriku 111XXXXXX 225 225
312 001 19 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na stavebný úrad 111XXXXXX 532 532
312 001 22 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na ŠFRB 111XXXXXX 591 591
312 001 23 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na školský úrad 111XXXXXX 668 668
Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na školy, na agendu 111XXXXXX 75
312 001 1110 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na školy, prenesený výkon 111XXXXXX 38 845 38 850
312 001 1111 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na dopravné 111XXXXXX 774 774
312 001 1112 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na asistentov učiteľov 111XXXXXX 492 492
312 001 1113 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na vzdelávacie poukazy 111XXXXXX 1 156 1 115
312 001 1121 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na stravovanie 2 400 2 173
312 001 1122 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR na školské potreby 502 491
312 001 1123 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR motivačný príspevok 350 351
312 001 1125 Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR členom maturitných komisií 111XXXXXX 31 37
Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR na Domov dôchodcov 111XXXXXX 5 704 5 919
spolu rozpočtovým oraganizáciam 50 254 50 202
312 001 ZO ŠR Encs 1152xx ( 20 % )
312 001 Z ERDF Encs 1151xx ( 75 % ) 4 055
312 001 Enviromentálny fond 100 167
Bežné príjmy spolu: 160 649 159 449
Kapitálové príjmy Rozpočet Skutočnosť
na rok 2006 k 31.12.2006
Kapitálové príjmy 6 059 6 594
231 Príjem z predaja kapitálových aktív 600 600
233 001 Z predaja pozemkov 5 459 5 994
Tuzemské kapitálové granty a transfery 50 205 44 523
322 001 0501 Zo ŠR do Domova dôchodcov 215
322 002 921124 Zo ŠR na Základnú školu Severná 1 500 1 500
Zo ŠR na 12 b.j. 2 862 1 534
ZO ŠR na 31 b.j. 1 000 759
322 001 Enviromentálny fond 1 400 1 333
322 001 0520 Zo ŠR na rómske centrum starostlivosti 111 2 000 2 000
322 006 2601 Z KSK na Inkubátor 568 568
322 001 2601 Zo ŠR Inkubátorový dom 1152XX ( 20 %) 4 341 4 124
322 001 3801 Zo ŠR Zekeres 1152XX ( 20 %) 4 209 3 620
321 Szulofold 45 45
341 2601 Z ERDF Inkubátorový dom 1151XX ( 75 %) 16 280 15 466
322 Z ERDF Zekeres 1151XX ( 75 %) 15 785 13 574
Kapitálové príjmy spolu: 56 264 51 117
Príjmové finančné operácie Rozpočet Skutočnosť
na rok 2006 k 31.12.2006
Príjmy z ostatných finančných operácií 8 400 8 901
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 117 118
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce 3 128 3 128
454 002 Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce 5 155 5 655
Tuzemské úvery, p ôžičky a návartné finančné výpomoci 22 000 22 000
513 002 Bankové úvery dlhodobé 22 000 22 000
514 002 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé na 31 b.j.
Príjmové finanč operácie 30 400 30 901
Bežné príjmy 160 649 159 449
Kapitálové príjmy 56 264 51 117
Príjmové finančné operácie 30 400 30 901
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 4 320 4 603
Rozpočtové príjmy spolu 251 633 246 070
247 313 241 467
vlastné príjmy domova dôchodcov 2 100 2 074
vlastné príjmy škôl 2 220 2 347
Z Phare na piemyselný park 4 000 4 029
z Phare na MsKS 2 342 2 486
257 975 252 585