Záverečný účet mesta za rok 2006
Bežné výdavky Rozpočet Skutočnosť
na rok 2006 k 31.12.2006
01.1.1 Výdavky verejnej správy 19 591 20 624
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 8 900 8 928
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 8 900 8 928
620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 356 2 443
z toho 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 553 570
625 001 Na nemocenské poistenie 65 68
625 002 Na starobné poistenie 1126 1165
625 003 Na úrazové poistenie 62 74
625 004 Na invalidné poistenie 167 172
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 56 57
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 262 273
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 65 64
630 Tovary a služby 8 075 8 981
z toho 631 Cestovné náhrady 250 228
631 001 Tuzemské 150 79
632 Energie, voda a komunikácie 1 450 1 511
632 001 Energie 250 286
632 002 Vodné, stoč 170 22
632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby 1030 1203
633 Materiál 1 135 1 053
633 001 Interiérové vybavenie 33
633 002 Výpočtová technika
633 006 Všeobecný materiál 905 662
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... 80 194
633 013 Softvér a licencie
633 016 Reprezentač 150 150
633 016 Reprezentačné / voľby 14
634 Dopravné 1 110 1 077
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 700 702
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 350 341
634 003 Poistenie 60 34
635 Rutinná a štandartná údržba 390 361
635 003 telekomunikačnej techniky 40 17
635 002 Výpočtovej techniky
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 350 344
636 Nájomné za nájom 100 206
636 001 Budov, objektov alebo ich častí 100 72
636 001 Budov, objektov alebo ich častí/ voľby a prenesený výkon 134
637 Služby 3 640 4 545
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. 100 53
637 003 Propagácia, reklama a inzercia ( Moldavské dni) 1250 1523
637 004 Všeobecné služby 0 58
637 005 Špeciálne služby 650 448
637 012 Poplatky a odvody 150 122
637 014 Stravovanie 430 350
637 015 Poistné 60 57
637 016 Prídel do sociálneho fondu 100 113
637 026 Odmeny a príspevky/ poslancom 400 402
Odmeny a príspevky/ voľby 162
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 500 910
637 031 pokuty a penále 347
642 Bežné transféry 260 272
642 006 Členské príspevky 260 272
Bežné výdavky Rozpočet Skutočnosť
06.2.0 Rozvoj obcí 3164 1 965
637 Služby 3164 1 965
637 005 Špecialne služby 3164 1 965
z toho 637 005 projekt 12.b.j domky so zníženým štandardom 130 0
637 005 Inkubátor -geom. Plán, pripojenie plynové 35
637 011 geometrické plány 150 139
637 005 projekt nájomných bytov na ul. Novej 550 15
projekt lokality za dielňami PTŠ na výstavbu rodinných domov 0 0
637 033 projekt na rekonštrukciu internátu PTŠ na školu 22 8
637 033 energetická koncepcia mesta 143 143
637 033 digitálna mapa mesta 300 0
štúdia a preklad (POLIS ) 19 19
637 033 projekt priemyselného parku - vlastné zdroje 1070 952
projekt MsKS - vlastné zdroje 780 654
06.3.0 Zásobovanie vodou 934 953
632 Energie, voda a komunikácie 674 715
632 002 Energie/ vodné a stoč 674 715
633 006 Všeobecný material 10 2
635 Rutinná a štandartná údržba 250 236
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 250 236
06.4.0 Verejné osvetlenie 1 550 1 550
641 Transfery v rámci verejnej správy 1 550 1 550
641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 1 550 1 550
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované 7 533 8 745
632 Energie, voda a komunikácie 4 024 4 552
632 001 energia 3 030 3 845
632 002 vodne, stoč 994 707
635 Rutinná a štandartná údržba 1 180 1 045
635 006 Budov, objektov alebo ich častí 1 180 1 045
637 Služby 2 329 3 148
637 004 Všeobecné služby 2 300 3 119
637 015 Poistné 29 29
08.1.0 Rekreačné a športové služby 1 200 1 186
632 001 Energie
632 002 Vodné, stoč
635 Rutinná a štandartná údržba 460 446
635 006 Budov, objektov alebo ich častí 460 446
641 Transfery v rámci verejnej správy 700 700
641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 700 700
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO 40 40
642 014 Jednotlivcom 40 40
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 4 000 3 827
641 Transfery v rámci verejnej správy 3 500 3 507
641 001 Príspevkovej organizácii MsKS 3 500 3 507
642 Jednotlivcom a neziskovým organizáciam 500 320
642 002 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. Služby/VZN 500 320
Bežné výdavky Rozpočet Skutočnosť
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1521 1487
633 Materiál 60 30
633 006 Všeobecný materiál 60 30
637 Služby 1461 1457
637 001 Školenia, kurzy
637 004 Všeobecné služby 621 621
637 005 Špecialne služby 800 800
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 40 36
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 133 133
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO 133 133
642 002 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby 133 133
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 10 966 11 414
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 5 800 6 134
620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 400 2 497
631 Cestovné náhrady 23
632 Energie, voda a komunikácie 1 700 1 598
632 001 Energie 1 500 1 425
632 002 Vodné, stoč 150 135
632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby 50 38
633 Materiál 450 490
633 006 Všeobecný material 450 407
633 009 Knihy, časopisy,... 83
635 Rutinná a štandartná údržba 320 277
635 006 Budov, objektov alebo ich častí 320 277
637 Služby 286 388
637 001 Školenia, kurzy 10 8
637 004 Všeobecné služby 68 69
637 012 Poplatky a odvody 23
637 014 Stravovanie
637 015 Poistné 28 32
637 016 Prídel do socialneho fondu 50 89
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 130 167
642 Transféry jednotlivcom 10 7
642 015 Na nemocenské dávky 10 7
09.6.0. Spolu za služby v školstve 1 100 1 078
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1 100 1 078
10.2.0. Spolu za staroba (opatrovateľská služba , klub dôchodcov, stravovanie) 1420 1 358
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 750 740
620 Poistné a príspevok do poisťovní 240 270
632 Energia 20 15
633 Materiál 60 9
633 006 Všeobecný materiál 60 9
637 Služby 250 233
637 004 Všeobecné služby 30 46
637 014 stravovanie dôchodcov a bezdomovcov 180 147
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (KD) 40 40
642 014 Jednotlivcovi 100 91
10.7.0. Spolu za Socialnu pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi 7250 7 677
641 Transfery v rámci verejnej správy 100 100
641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 100 100
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO 7150 7 577
642 026 dávok v hmotnej núdzi 4400 4 479
príspevok na stravovanie v HN 2400 2 754
výdavky spojené s realizáciou rodinných prídavkov 350 344
Bežné výdavky Rozpočet Skutočnosť
Sumarizácia Rozpočet Skutočnosť
na rok 2006 k 31.12.2006
Bežné výdavky spolu 89 471 90 130
Kapitálové výdavky spolu 90 244 81 751
Výdavkové finančné operácie 7 844 7 843
Rozpočtové výdavky spolu 187 559 179 724
Bežné príjmy #ODKAZ! #ODKAZ!
Kapitálové príjmy #ODKAZ! #ODKAZ!
Príjmové finančné operácie #ODKAZ! #ODKAZ!
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou #ODKAZ! #ODKAZ!
Rozpočtové príjmy spolu #ODKAZ! #ODKAZ!
Hospodárenie celkom #ODKAZ! #ODKAZ!

Príjem nezahňovaný do rozpočtu Priemyselný park 4 029 Priemyselný park 2 486

Základná umelecká škola Centrum voľného času Školské jedálne a ŠKD Spolu Vlastné príjmy výdavky rozpočtovým organizáciam s originálnými kompentenciami s právnou subjek 6 000 1 500 3 500 11 000 685 6 300 1 910 3 916 12 126 689
Spolu s vlastnými príjmami 11 685 12 815
Výdavky rozpočtovým organizáciam s prenesenými kompetenciami viď str. 3 Vlastné príjmy 50 254 2 135 50 168 1 841
spolu 52 389 52 009
prebytok rozpočtu Výdavky nezahrňnované do rozpočtu Z Phare Projekt priemyselného parku Z Phare Projekt MsKS #ODKAZ! #ODKAZ! 4029 2486